ബിജെപി പുനഃസംഘടനയുടെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ.സുരേന്ദ്രൻ  പുതിയ ഭാരവാഹികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ദേശീയ സമിതി അംഗങ്ങളുടെ പട്ടിക :